وارث ژن های اجدادم

تو را درک می کنم
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
 

چند روزیه یه نفر توی گوشم مدام می گه تورو درک می کنم ولی نمی دونم چرا؟


 
 
چشم هایش با من نیست...
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
 

در روزهای آخراسفند

آن روزی که برای آخرین بار دیدمش...

چشمانش چه چیزی را ازمن پنهان کرده بودند

کاش می دانستم.


 
 
افکارموروثی
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
 

افکار موروثی

ازجان ما چه می خواهید؟

که این گونه ما را می آزارید...


 
 
میرا
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
 

آدم ها وقتی تنها باشند زود می میرند


 
 
موش های آزمایشگاهی
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
 

ما توی این دنیا بعضی وقت ها مثل موش آزمایشگاهی هر آزمایشی روی بدن و روح مان انجام می شود


 
 
آسمان آبی...
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 


 
 
کوی سلمان فارسی...
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 


 
 
بچه هابی تئاتر مدرسه...
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 


 
 
چرا اینقدر تو خودتی؟!
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 


 
 
یک عکاس تنها
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
 

 

از چی عکس می گیری؟

 

 

 

 

 


 
 
اشک
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

دیدن دنیا پشت حلقه ای از اشک


 
 
سربازان مجرد
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

سربازان مجرد یعنی بدون خانواده بهتر جنگ می کنند.


 
 
اولین گیتار
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

جان لنون در١٧ سالگی اوتین گیتارش راخرید .میثم بهوند یوسفی در ٢٠ سالگی اولین گیتارش راخرید...


 
 
چشم های میشیت
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

نمی توانم چشم بردارم از تماشای تو 

 

i can not take my eyes off of you


 
 
سازش
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

اگر نمی توانی آنها را بزنی به آنها ملحق شو

با آن که خصومت نتوان کرد بساز

if you can not beat them join them

 


 
 
اولین عشق
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

هیچ عشقی مثل اولین عشق نمی باشد

no love like the first love


 
 
سکوت
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

ساکته اما توی قلبش داره یه دنیا شکایت...


 
 
اقلیت
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

فقط اقلیت می تواند همسنگر نوگرایی شود..


 
 
همه چیز خاکستریست
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

به نظر شما آدمهای اطرافتان چه رنگی هستند؟


 
 
ترس
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
 

بر ترست که چیره شدی بر جهان چیره می شوی


 
 
بی طرف
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

هرکسی ناچار به پذیرش جهت و قطب خویش است.بی طرفی وعدم دخالت امکان ندارد .


 
 
سود
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

آدم ها فقط وقتی به کار می آیند که سود داشته باشند در غیر این صورت دور انداخته می شوند


 
 
احساس شما نسبت به او چیست؟
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

?what is your feeling about her


 
 
من افسوس دوران گذشته را نمی خورم
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

I do not regret past


 
 
وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط
نویسنده : میثم بهوندیوسفی - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
 

وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط           

 

انضباط واقعی اطاعت ازقوانین دیگران نیست انضباط پذیرش مسِِِِئولیت

 شخصی برای پیشرفتِ خود ازطریق کوششی منظم وحساب شده

 است.

   

اگرارزش خود را بدانید وبه نیاز اساسی که دیگران به کارتان دارند واقف 

  شوید انضباط به طورطبیعی به سراغتان می  آید.