وارث ژن های اجدادم

داستان های شش کلمه ایی

نویسنده:میثم بهوند یوسفی

١.Next

ازمن عبورکن بروبعدی...

2.پیر

اگه طاقت نداری بروپی کارت...