وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط

وجود یک خصوصیت همه چیزهای دیگر راممکن می سازد :انضباط           

 

انضباط واقعی اطاعت ازقوانین دیگران نیست انضباط پذیرش مسِِِِئولیت

 شخصی برای پیشرفتِ خود ازطریق کوششی منظم وحساب شده

 است.

   

اگرارزش خود را بدانید وبه نیاز اساسی که دیگران به کارتان دارند واقف 

  شوید انضباط به طورطبیعی به سراغتان می  آید.                              

/ 0 نظر / 18 بازدید