پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

از چی اینقدر می ترسی؟

اگه می خواهی به روح کسی دست پیدا کنی باید به رویا هاش دست پیدا کنی بعد دلت به حال کسانی خواهد سوخت که درگهی گنده تر از مال تو دارن دست وپا می زنن.                               what the hell are you afraid of*
/ 3 نظر / 14 بازدید

اکنون اشک بارم

درامتداد باغ های بید مجنون من و محبوبم آشنا شدیم. می گذشت ازمیان باغ های بید مجنون با پاهای برفی اش مرا گفت که عشق را آسان گیر چون برگها که بر درخت می رویند اما من جوان بودم و نادان واو را نفهمیدم. برکرانه دشت کناررود من ومحبوبم ایستادیم. برشانه های خم شده ام تکیه داد دست برفی اش را مرا گفت که زندگی را آسان گیر چون رویش چمن بر کناره رود اما من جوان بودم و نادان واکنون اشک بارم                                                              شاعر:ویلیام باتلر ییتس 
/ 8 نظر / 12 بازدید